اکچواتور(ACTUATOR) یا عمل کننده در یک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می شود که یکی از صورت های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبدیل می کند و باعث ایجاد نیرو می شود. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 اکچواتور(ACTUATOR) اکچواتور(ACTUATOR) یا عمل کننده در یک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزاری اطلاق می شود که یکی از صورت های انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبدیل می کند و باعث ایجاد نیرو می شود. رتبه:5.0

اکچواتور(ACTUATOR)

msp-maadmsp-maad

سفارش محصول