خلاصه مشخصات مواد شيميائي و نحوه اطفاء حريق

خلاصه مشخصات مواد شيميائي و نحوه اطفاء حريق

خلاصه مشخصات مواد شيميائي و نحوه اطفاء حريق

سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۰۲۴ بازدید

خلاصه مشخصات مواد شيميائي و نحوه اطفاء حريق

خلاصه مشخصات مواد شيميائي و نحوه اطفاء حريق

پتاسيم :
قابل اشتعال و انفجار ، به حالت فلز نرم ، نقره اي رنگ ، با شعله رنگين كه با آب فعل و انفعال شيميائي دارد . از آب سبك تر و باعث سوختگي مي شود .

در آتش سوزي محتوي پتاسيم ضمن استفاده از دستگاه تنفسي از ماسه و پودر و پودر گرافيت موثر است .

هيدرو كسيد پتاسيم :موادي كه در آب محلول و توليد حرارت مي نمايد ، گازهاي خطرناك مي سازد ، جامد و خورنده باز قوي است .
در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود و محلول را با آب رقيق كنيد

پروپان :
قابل اشتعال درصد معيني قابل انفجار ، به حالت خالص بي بو ، تحت فشار بحالت مايع در مي آيد . در صورت تنفس خواب آور است . در آتش سوزي به روش اطفاء گازها عمل كنيد .

پيريدين :
مايعي است قابل اشتعال و انفجار ، بي رنگ و با بوي تند سوزاننده كه بخارات آن سمي است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب فراوان بصورت مهپاش يا كف يا پودر و گاز كربنيك استفاده كنيد

سديم :
فلزي نرم با رنگ نقزه اي كه در هوا اكسيد مي گردد . و روي ْب شناور ، فعل و انفعال شيميائي همراه با شعله انجام مي دهد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده استفاده و از ماسه وپودر جهت اطفاء نمودن موثر است .

تذكر : از آب و مواد اكسيژن دار خودداري شود

كلرات سديم :اين مواد با ضربه فابل انفجار است ، در شرايط خاص خود به خود مي سوزد ، جامد است و در آب حل مي شود .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده و از آب زياد بصورت مهپاش مي توان استفاده گردد .

هيدروكسيد سديم :
اين مواد بصورت جامد متبلور و سفيد رنگ است در آب حل مي شود كه همراه با حرارت بخارات سمي توليد مي كند كه بنام سود سوز آور معروف است .

درصورت تماس با بعضي از فلزات مي تواند سبب تو.ليد هيدروژن نمايد كه قابل انفجار و بسيار خطرناك است . خطرات و ايمني جدي گرفته شود .نيترات سديم :اين ماده اكسيد كننده بي رنگ ، بي بو ، متبلور و شفاف محلول در آب است .

در آتش سوزي بدليل بخارات سمي از دستگاه تنفسي و از آب بصورت مهپاش ولي فراوان استفاده گردد .

پر اكسيد سديم :
پودر زرد رنگ كه با اسيد و آب واكنش شيميائي دارد ، بخارت آن سمي است . تماس اين ماده با آب و رطوبت منجر به انفجار مي گردد . تنفس بخارات آن و حتي تماس با اين ماده باعث تحريكات چشم و بيني و گلو و پوست مي گردد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از پودر يا پودر گرافيت جهت اطفاء موثر داست .


آلياژ سديم و پتاسيم :بحالت مايع كه در اثر تمكاس با هوا و رطوبت خود به خود قابل اشتعال است . در اثر تجزيه آب يا رطوبت بخارات گاز سمي هيدروژن توليد مي كند كه قابل انفجار است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از نمك خشك و يا پودر جهت اطفاء مفيد است .

سولفور سديم :
اين مواد جامد به رنگ زرد متمايل به قرمز ، محلول در آب در شرايطي خود به خود قابل اشتعال است .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده و از آب بمقدار زياد بهره ببريد .گوگرد (سولفور ) :
پودري يا متبلور زرد رنگ ، مخلوط با هوا بصورت پودر يا بخار قايل اشتعال كه بخارات سمي دارد .

در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و آب بمقدار زياد و فراوان به صورت مهپاش استفاده شود . بخارات اين ماده باعث تحريك پوست و چشم ميگردد .دي اسكيد سولفور ( گوگرد ) گازي است با بوي قوي ، سمي و تحريك كننده ، غير قابل اشتعال .

درآتش سوزي از دستگاه تنفسي استفاده شود و از آب بصورت مهپاش جهت خنك نمودن مخازن مفيد است .هيدروژن سولفور :
گازي است بي رنگ با بوي تخم مرغ كنديده ، سمي و قابل اشتعال محلول در آب بنام سولفيد هيدروژن معروف است . اين گاز بسيار سمي كه هوا در زمان كوتاه خطرناك و كشنده مي سازد . در آتش سوزي از دستگاه تنفسي و از آب فراوان بصورت مهپاش يا پودر يا گاز كربنيك مفيد است .

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image