بر تعصبات غلبه کنید کشف تعصبات ریشه‌دار در یک شرکت و یا حتی در صنعت یکی دیگر از راه‌هایی است که به کمک آن می‌توان ذهن خود را از تفکرات و‌ایده‌های همیشگی که در جلسات مطرح می‌شوند، جدا کرد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 ایجاد جرقه‌های خلاقیت در تیم‌های کاری بر تعصبات غلبه کنید کشف تعصبات ریشه‌دار در یک شرکت و یا حتی در صنعت یکی دیگر از راه‌هایی است که به کمک آن می‌توان ذهن خود را از تفکرات و‌ایده‌های همیشگی که در جلسات مطرح می‌شوند، جدا کرد. رتبه:5.0

ایجاد جرقه‌های خلاقیت در تیم‌های کاری

msp-maadmsp-maad

سفارش محصول