خانه هاي چوبي نزديك به هم در بيشتر شهرهاي ژاپن موجب ميشود تا آتشسوزي در يك منطقه خيلي سريع به بيشتر مناطق گسترش يابد و آسيبهاي فراواني وارد آورد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 آتش در ژاپن چگونه خاموش ميشود خانه هاي چوبي نزديك به هم در بيشتر شهرهاي ژاپن موجب ميشود تا آتشسوزي در يك منطقه خيلي سريع به بيشتر مناطق گسترش يابد و آسيبهاي فراواني وارد آورد. رتبه:5.0

آتش در ژاپن چگونه خاموش ميشود

msp-maadmsp-maad

سفارش محصول