توان صادرات نفت ایران به شش میلیون بشکه در روز افزایش یافت. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 توان صادرات نفت ایران به شش میلیون بشکه در روز افزایش یافت. توان صادرات نفت ایران به شش میلیون بشکه در روز افزایش یافت. رتبه:5.0

توان صادرات نفت ایران به شش میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

msp-maadmsp-maad

سفارش محصول